MUDr. Františka Martinásková

Telefon Ostrava: 597 454 310

Mobil: 608 809 945

martinaskovaf@volny.cz

Vnitřní řád ordinace

 

Souhlas s poskytnutím zdravotní péče dítěti- vnitřní řád ambulance  Happy Mamy s.r.o.

 

 Vnitřní řád ambulance

Souhlas s poskytnutím zdravotní péče dítěti – vnitřní řád ambulance

Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní služby v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům.

Neregistrovaným pacientům poskytuje pouze neodkladnou péči v případě život ohrožujícího onemocnění.

Podpisem tohoto informovaného souhlasu souhlasím se zdravotní péčí, kterou dítěti bude poskytovat níže podepsaný lékař pro děti a dorost, ke kterému jsem dítě zaregistroval/a, a to po celou dobu platnosti registrace. Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s povinnostmi rodičů a nevyhnutné spolupráci při péči o zdraví a prospěch dítěte, budu se řádně starat.

Každý rodič a zákonný zástupce dítěte je povinen se v prostorách ambulance chovat k personálu ambulance a dalším přítomným pacientům v rámci pravidel slušného chování, nebýt hlučný a nepoškozovat vybavení ambulance, v čekárně nejíst.  Po příchodu do prostor čekárny každý vypne mobilní telefon.

Rodič či zákonný zástupce je povinen nám jako registrujícímu ošetřujícímu lékaři do 8 dnů nahlásit

každou změnu osobních údajů, změnu zdravotní pojišťovny, změnu bydliště, telefonního čísla, propuštění z hospitalizace a každou závažnou změnu zdravotního stavu. Po změně zdravotní pojišťovny je povinen do 8 dnů podepsat nový registrační lístek ke změněné zdravotní pojišťovně, jinak nastává automatická od-registrace ze zdravotnického zařízení.

Při vstupním vyšetření doloží rodný list dítěte, občanský průkaz s trvalým bydlištěm a veškeré lékařské zprávy z předchozích vyšetření.

Rodič a zákonný zástupce bere na vědomí, že se v našem zdravotnickém zařízení očkuje a nebude odmítačem povinného očkování, tedy nechá svoje dítě na doporučení lékaře očkovat.

Rodič a zákonný zástupce bude s dítětem chodit na stanovené termíny načas k vyšetření, odběrům biologického materiálu, k preventivním prohlídkám a k očkování. Dále se bude řídit doporučeným postupem lékaře. Bude vyzvedávat předepsané léky na recept a ostatní doporučenou léčbu, kterou bude řádně podávat podle doporučení lékaře.

Rodič bere na vědomí, že vystavení jakéhokoliv potvrzení včetně OČR a lázeňského návrhu, je nenárokové, rozhoduje o něm pouze lékař ZZ a to podle platných právních norem.

Rodič a zákonný zástupce dítěte zabezpečí řádnou stravu adekvátní věku, nebude v místnosti, kde je dítě, kouřit a bude dělat vše pro jeho zdravý a spokojený psychomotorický vývoj, což vyplývá   z listiny Práv dítěte.

Podle paragrafu 48 zákona 372/2011 o zdravotních službách má právo zdravotnické zařízení ukončit registraci ke zdravotní péči o pacienta, který není v bezprostředním ohrožení života kromě jiného i podle bodu d zákona o vnitřním řádu a jeho porušení.

Vstupem do ambulance a ošetřením dítěte zákonný zástupce souhlasí s výše uvedeným Vnitřním řádem ambulance.

MUDr. Františka Martinásková, Happy Mamy s.r.o.